Havariler Ne Demek

1-) Alm. Apostel, Jünger (m.pl.), Fr. Douze Apotres (m.pl.), İng. Apostles disciple. Hazret-i Îsa’nın kendisinden sonra Îseviliği dünyaya yaymak için eshabı arasından seçtiği on iki mümin.

Îsa aleyhisselamın eshabı, yani kendisini görüp de iman edenler azdı. Çünkü Yahudilerin çoğu inanmadı. Îsa aleyhisselam da, kendisine inananlar arasından on iki kişiyi seçti. Bunlara; “Allahü tealanın dinine hizmette ve onu muhafaza edip korumada kim bana yardımcı olacak?” buyurdu. Hepsi birden; “Bizler, Allahü tealanın dinine yardımcılarız. Bizler, Hak teala hazretlerine inanıp iman ettik. Bütün varlığımızla, her şeyimizle Allahü tealanın dinine yardım edeceğiz, bu yola destek olacağız. Allahü tealanın dininin yardımcıları olmamız elbette lazımdır. Çünkü biz, Allahü tealaya iman ettik. O’na iman ise, O’nun dinine yardımcı olmayı, O’nun sevdiklerini himaye ve müdafa etmeyi, Allahü tealanın dininin düşmanları ile muharebe etmeyi icab ettirir.” dediler. Bu on iki mümine “Havari” veya “Ensarullah” denir. Havari, Allahü tealanın dininin yardımcısı demektir. Çoğulu Havariyyundur.

Havarilerin isimleri şunlardır:

1. Petrus veya Pierre: Asıl adı Kamus’ta (Şem’un), Lexicon’da (Simon), Müncid’de ise (Sim’an) olarak yazılıdır. Pekçok kimsenin imana gelmesine sebeb oldu. Antakya’da büyük bir mabed yaptı. Kırkıncı senede Roma’ya gitti. Birkaç kere Kudüs’e geldi. Altmış beşte Neron tarafından haça gerilerek idam edildi. Îsa aleyhisselam sanarak, “Yehuda”yı da böyle çarmıha germişlerdi. Papaların birincisi sayılmaktadır. Mezarı üzerine “Saint Pierre” kilisesi yapılmıştır. Haziran ayının 29’unda yortusu yapılır.

2. Yuhanna: İbrani dilinde “Yahya” demektir. Buna “Johannes”, “Jean” ve “Jani” de denir. Ortodokslar “Juvan”, İngilizler “John”, Ermeniler de “Ohannes” derler. Dört İncil’i yazanlardan biridir. Îsa’nın aleyhisselam teyzesinin oğludur. Yüz senesinde Efes’te ölmüştür. Aralık ayının 27’sinde yortusu yapılır.

3. Büyük Ya’kub: İngilizler “James”, Fransızlar “Jacque” diyor. Yuhanna’nın kardeşidir. Temmuzun 25’inde yortusu yapılmaktadır.

4. Filip: Anadolu’da öldü. Mayıs ayının 5’inci günü yortusu yapılmaktadır.

5. Toma veya Thomas: İran ve Hind taraflarına gidip, oralarda şehid edilmiş, Urfa’ya getirilmiştir. Aralık ayının 21’inde yortusu yapılır. Barnabas İncili’nde bunun ismi yazılı değildir.

6. Andreas: Petrus’un kardeşidir. André de denir. X şeklindeki çarmıha gerilerek öldürüldü. Kasım ayının 30’unda yortusu yapılır.

7. Bartelemi veya Bartolome: 71 senesinde Erzurum’da şehid edildi. Ağustos ayının 24’ünde yortusu yapılır.

8. Matthias veya Mathias: Dinden ayrılan, yani mürted olan ve Îsa aleyhisselamın bulunduğu yeri az bir menfaat karşılığı, Yahudilere haber veren ve Allahü teala tarafından onun şekline çevrilerek çarmıha gerilen Yudas Ishar Yot da denilen Yehuda’nın yerine, Havariler tarafından havari seçilmiştir. Habeş’e ve İran’a gitmiş, 61’de İran’da şehid edilmiştir. Şubat ayının 24’ünde yortusu yapılır. Îsa aleyhisselamdan sekiz sene sonra, ondan işittiklerini yazmış olan Metta veya Matthius (= Mathieu) başka olup, havarilerden değildir ve yortusu Eylül ayının 21’indedir.

9. Küçük Ya’kup veya Jacque: 62 senesinde şehid edildi. Mayıs ayının ilk günü yortusu yapılır.

10. Simon veya Şem’un: Hazret-i Meryem’in kız kardeşinin oğlu olduğu ve 107 senesinde şehid edildiği Kamus’ta yazılıdır. Müncid’de ise buna Sim’an denilmektedir. Ekim ayının 28’inde yortusu yapılmaktadır.

11. Yehuda veya Yudaş: Küçük Ya’kub’un kardeşidir. Ekim ayının 28’inde yortusu yapılmaktadır.

12. Taddeus (Thaddeus): Bunun havari olduğu Markus’un İncil’inde yazılıdır. Luka’nın İncil’inde, bunun yerine Judas Yakobi yazılıdır. Metta’nın İncil’inde ise (Lebbaus) denildiğini Knaurs Lexion bildiriyor.

Îsa aleyhisselamdan gördüklerini ve işittiklerini doğru olarak yazmış olan Barnabas, kendisinin on iki havariden biri olduğunu bildiriyor (Bkz. Barnabas). Hıristiyan kitaplarında ise bunun yerinde Thomas yazılıdır. Îsa aleyhisselamdan işittiklerini yazmış olan Metta, Marko ve Luka’nın havari olmadıkları, yalnız Yuhanna’nın havari olduğu kaynaklara göre bellidir.


Sizde içinde "Havariler" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler