Kahya Ne Demek

1-) Alm. Haushofmeister, Houshofmeister, Verwalter, Aufseher (m), Fr. Intendent; directeur, gardien (m), İng. Steward; majordomo, warden, caretaker. Büyük konaklarda ev işlerini idare edenler. Sanat ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmak üzere hükümet tarafından seçilenler.

Çiftlik kahyası çiftlik sahibi adına, çiftliğin işlerini çekip çeviren; dolmuş kahyası ise dolmuş yapan otomobilleri sıraya koyan, dolmuş müşterisini toplayan kişidir.

Osmanlılarda kahya ile kethüda her ne kadar eş anlamda ise de, zamanla bu iki kelime arasında kavram bakımından farklılıklar meydana geldi. Kethüdalık resmi bir devlet memuriyeti haline gelirken; kahyalık daha çok esnaf kuruluşlarında, esnaf ve zanaatkarlarla hükümet arasındaki münasebetleri yöneten yarı resmi bir memuriyet oldu.

Kahyalar önceleri esnaf şeyhlerinin, nakip veya yiğitbaşlarının yardımcılarıydı. Daha sonraları vazifeleri icabı hükümete muhatap olduklarından, nüfuzları artarak temsil ettikleri esnaf kuruluşunun tek şahsı durumuna geldi.

Seçilmiş oldukları esnaf kuruluşuna hükümetin emirlerini tebliğ ederler; narh, imalat, satışlar hususunda hükumet nezdinde tek sorumlu olarak görülürlerdi. Kahyalar, esnafla hükumet arasında tek aracı olduğundan, tayin ve terfilerine çok dikkat edilirdi.

Kahyalık 1908’de geçici olarak, 1912’de de tamamen kaldırıldı. Bu durum 1915 yılına kadar sürdü. Bu tarihten itibaren katib-i mesul adıyla kahyalık yeniden kuruldu.

Kahya kadın: Osmanlı devletinde sarayların harem bölümündeki hizmetlilerin en yüksek rütbelisidir. Acemi olarak saraya alınan cariyelerden küçük kalfalık ve oda kalfalığı yapanlar arasından seçilirdi. Âmirlik belirtisi olarak eline gümüş kaplı bir değnek verilir ve padişah dairesindeki eşyaları mühürlemek için bir mühr-i hümayun taşırdı.

Sadrazamlarla, vezirlerin, diğer yüksek rütbeli memurların konaklarında da kahya kadınlar vardı. Bunlar da bulunduğu konağın harem bölümünün idarecileriydi.


2-) Konak, çiftlik vb yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse; motorlu taşıtlarındurak ve park yerlerinde düzeni sağlayan kimse, değnekçi.


3-) Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
Örnek:Çiftliğe yeni bir kahya tuttuk, Ziraat Mektebi mezunuymuş. A. İlhan


4-) Değnekçi.


5-) Gerekmediği halde başkasının işine karışan kimse


6-) Esnaf kuruluşlarında lonca başkanı.


7-) Kethüda.


8-) (T.K.O.) Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad.


9-) 1. efendi, emir. 2. ev sahibi, aile reisi. 3. çiftlik yöneticisi.


10-) Büyük konaklarda ev işlerini idare eden kimselerle san'at ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmak üzere hükümet tarafından seçilen kimselere eskiden verilen addır. (Osmanlıca'da yazılışı:kahya)


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Major domo.
  • İngilizcesi İngilizce = Steward, major-domo, bailiff, do-all, utility man, butler, chamberlain, estate agent, factotum, factor.
  • İngilizcesi İngilizce = Housekeeper.
  • İngilizcesi İngilizce = Steward.

Örnek Cümleler

  • Öte yandan Kahya ve emniyet yetkilileri, akşam saatlerinde Yavuzselim Polis Merkezi'ne gelerek ilgililerle toplantı yaptı.
  • Kahya ve Çolak halen polis merkezinde temas ve çalışmalarını sürdürüyor.

Sizde içinde "Kahya" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler