Kunut Ne Demek

1-) KUNUTİbadet, taat, huşu, kıyam, sükut, dua.

Terim olarak; yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekatında rükudan önce yapılan duanın adıdır.

Vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve sure okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır, eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve kunut duaları okunur. Kunutta meşhur duayı okumak ve Hz. Peygambere salavat getirmek sünnettir. Ancak genel anlamda uygun herhangi bir duayı okumak ve tekbir almak Ebu Hanife'ye göre vacib, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise sünnettir.

Kunut Duası: "Allahüme inna nesteinüke ve nestağfiruke ve nestehdike ve nü'minü bike ve netubü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleyke'l hayra küllehu neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü narcu rahmeteke ve nahsa azabeke, inne azabeke bi'lküfari mülhik "

Yani "ilahi! Senden yardım, senden mağfiret, senden hidayet dileriz. Sana iman ederiz, sana tevbe ederiz ve sana güveniriz. Bütün iyiliklerin için sana sena ederiz. Nimetlerin için sana şükrederiz. Seni inkar etmeyiz. Sana isyan edenlerle ilişkimizi keseriz.

İlahi! Yalnız sana ibadet eder, senin hoşnutluğunu kazanmak için namaz kılar, yalnız sana secde ederiz. Senin rızana uygun olarak çalışır, sana koşarız. Senin rahmetini umar, senin azabından korkarız. Şüphesiz; senin azabın kafirlere erişir" (el-Kasani, Bedayiu's-Sanayi, Beyrut 1402/1982, I, 273, 274; İbnu'l-Hümam, Fethu'l Kadir, Mısır 1398/ 1970; İbn Abidin, Reddü'l-Muhtar, İstanbul 1984, II, 10 vd.).

Vitir namazı gerek yalnız kılınsın, gerekse cemaatla kılınsın her ikisinde de imam ve cemaat kunut dualarını içinden okurlar. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır" (Ahmed b. Hanbel, I, 172, 180).

Hz. Peygamber'in değişik zamanlarda ve namazlarda değişik kunut dualarını okuduğuna ait hadisler vardır. Ancak Ebu Hanife'ye göre Kunut, farz namazlarda geçici bir süre için okunmuş fakat daha sonra nesholunmuştur.

Kunut duaları Vitir'den başka namazlarda okunmaz. Ancak bir fitne, bela, musibet olduğu zamanlarda sabah namazının farzında da okunabilir.

İmam Şafii ve İmam Malik'e göre sabah namazının farzında rüku ile secde arasında kıyam halinde kunut duası okunur. Bu Malikilerde müstehab Şafiilerde ise sünnettir.

Kunut duasını bilmeyen kimse yalnız "Rabbena atinafi'd-dünya haseneten vefi'l-ahireti haseneten ve kına azabe'n-nar" (el-Bakara, 2/201) duasını okur. Anlamı: "Rabbimiz! Bize dünyada da iyiliği, ahirette de iyiliği ver. Ve bizi cehennem azabından koru". Üç defa; "Allahümmeğfirli (Allah'ım beni bağışla)" veya üç defa; Ya Rabbi (Ey Rabbim)" demesi de caizdir.

Hz. Ali'nin oğlu Hasan; "Rasulüllah (s.a.s) vitirde okuyacağım kelimeleri bana öğretti" demiş ve şu duayı nakletmiştir: "Allahümme'hdini fi men hedeyte ve afinifi men afeyte vet evellenifi men tevelleyte ve barik lifi ma e'tayte ve kıni şerra ma kadayte fe inneke takdi ve la yukda aleyke ve innehu la yezillü men valeyte ve layeızzü men adeyte tebarekte Rabbena ve tealeyte, ve salla'llahü ala'n-Nebiyyi Muhammed" (Ebu Davud, Vitr, 5; Tirmizi, Vıtr, 10; Nesai, Kıyamü'l-leyl, 51; İbn Mace, İkame, 117; Darimi, Salat, 214). Anlamı: "Allah'ım, hidayet ettiklerinin yoluna beni de hidayet et. Allah'ım, afiyet ver. Dost edindiklerinle beraber beni de dost edin. Verdiğin şeyleri bana mübarek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz Sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların ise asla aziz olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Allah'ın Rasulü Muhammed'e salat ve selam olsun".

Şamil İA


2-) Yatsı veya sabah namazlarında ayakta okunan dua. İbadet. Dua. Taat. Şükür eylemek.


Sizde içinde "Kunut" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler