Muhammed Şazili Ne Demek

1-) on beşinci asırda Mısır’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi, Muhammed eş-Şazili el-Mısri el-Hanefi, lakabı Şemsüddin’dir. Hazret-i Ebu Bekr’in soyundandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1443 (H. 847) senesinde Mısır’da vefat etti. Berekat denilen yerdeki kabri ziyaret edilmektedir.

Küçük yaşta öksüz kalan Muhammed Şazili teyzesinin yanında büyüdü. Sanata verdiler. Fakat sanata devam etmek istemeyince medreseye kaçtı. Meşhur muhaddis ve büyük alim İbn-i Hacer el-Askalani ile birlikte ilim tahsil etti. Medresede okuduğu sırada, dersten çıkınca kitap satmakla geçimini temin etti. Ona bazı kimseler uğrayıp; “Ya Muhammed! Sen dünya için yaratılmadın” dediler. Bu söz üzerine kitap ticaretini terk edip, insanlardan uzak bir yerde halvete, yalnızlığa çekildi. Halvete çekildiği sırada on dört yaşında idi.Yedi sene müddetle insanlar arasına karışmadı. Yedi seneden sonra halvetten çıkıp insanlar arasına katıldı. Şaziliyye yolu büyüklerinden Nasırüddin bin Meylak’tan tasavvuf ilmini öğrendi. Halvette kaldığı sırada ve halvetten sonra tasavvuf yolunda ilerledi. Evliyalıkta bütün makamları geçti. İlim, amel, zühd ve Allahü tealaya muhabbette pek ileri oldu. Onun sohbetlerinde pekçok kimse hidayete kavuştu. İslam dünyasının her tarafından onun huzuruna gelenler halledemedikleri meseleleri ondan sordular, tatmin edici cevaplar aldılar. Başka ülkelerden gelenlerle onların lisanı ile sohbet etti. Büyüklüğüne inanmıyanlar huzuruna geldiklerinde mahcup olurlar, tövbe edip talebesi olmak isterlerdi.

Muhammed Şazili çok pahalı ve kıymetli elbiseler giyerdi. Evliyanın halleri hakkında bilgi sahibi olmayanlardan birisi, bundan dolayı ona kızdı ve şöyle dedi: “Evliyanın, sultanlara yakışacak böyle elbiseler giymekten uzak durması lazımdır. Eğer bu zat gerçekten veli ise o elbiseyi bana verir, ben de onu satar, parasını çoluk-çocuğuma harcarım.” Muhammed Şazili toplantıdan ayrılınca, elbiseyi çıkardı ve; “Bunu filan kimseye verin. Satsın ve parasını çoluk-çocuğuna harcasın.” buyurdu. Adam onu aldı sattı ve; “Bu, Allah için verilen yardımdır.” dedi. İkinci toplantıya gelişinde o elbiseyi yine Muhammed Şazili’nin üzerinde gördü. Elbiseyi onu sevenlerden birisi satın almıştı. O zaman adam şöyle dedi: “Bu elbise Muhammed Şazili’den başkasına yakışmaz.” Bunun üzerine Muhammed Şazili elbiseyi yine aynı adama hediye etti.

Bir defasında Maliki kadılarından biri Muhammed Şazili hazretlerini imtihan etmek için gelmişti. Durumu kendisine bildirilince; “Ben fakirlerin seccadesi üzerinde oturuyorum, gücü yeterse istediğini sorsun” buyurdu. Kadı gelince Muhammed Şazili’ye soru sormağa başladı. Fakat bir iki soru sorup cevabını tam aldıktan sonra sormak istediği soruları unuttu. Sonra sarığı çıkardı. İstiğfar etti. Evliyayı inkar etmiyeceğine ve onlara itiraz etmiyeceğine dair söz verdi.

Muhammed Şazili çok cömert olup, fakirlere tasaddukta bulunurdu. Sadaka verecek birşey bulamadığı zaman, sevenlerinden ödünç alır, sadaka verir, sonra da onlara öderdi. Bu şekilde aldığı borçlar 60 bin dirhem oldu. Bir gün birisi elinde büyük bir keseyle geldi ve; “Muhammed Şazili’de kimin alacağı varsa gelsin.” dedi. Bütün borçlarını ödedi. Hazır bulunanlardan hiçbiri bu kimseyi tanımadı. Muhammed Şazili’ye sordular. O da; “Kudretin tecellisidir. Allahü teala bizim borcumuzu ödemek üzere gönderdi.” buyurdu.

Pek büyük kerametleri görülen Muhammed Şazili ömrünün sonuna doğru hastalandı. Yedi sene hastalık çekmesine rağmen “Ah” bile demedi. Ölüm hastalığı sırasında buyurdu ki; “Kimin bir haceti olursa kabrime gelsin. Onu yerine getiririm. Çünkü sizinle benim aramda bir karış topraktan başka engel yoktur. Bir karış toprak onunla talebeleri ve dostları arasında engel olan kimse veli değildir.”

Muhammed Şazili buyurdu ki:

Sakın evliyanın kerametini inkara kalkışmayın. Zira keramet, Kur’an-ı kerim ve hadis-i şeriflerle sabittir. Âdet dışı hallerin olması veliler için caizdir. Ehl-i sünnet vel-Cemaat mezhebinin itikadı böyledir.

Veli, “La ilahe illallah” deyip bunun şartlarını yerine getiren kimsedir. Bunun şartları; Allahü tealayı ve O’nun Resulünü sevmek ve dost edinmektir.


Sizde içinde "Muhammed Şazili" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler