Tecdidi İman Ne Demek

1-) İman esaslarını kalben tasdik ettiğini, dil ile de tekrar edip yenilemek.( $ ın hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti, çok Sözlerde zikredilmiştir. Bir sırr-ı hikmeti şudur ki: İnsanın hem şahsı, hem alemi her zaman teceddüt ettikleri, için, her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Zira insanın herbir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferd-i aher sayılır. Çünkü: Zaman altına girdiği için o ferd-i vahid bir model hükmüne geçer, her gün bir ferd-i aher şeklini giyer.Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu gibi, tavattun ettiği alem dahi seyyardır. O gider, başkası yerine gelir, daima tenevvü' ediyor; her gün başka bir alem kapısını açıyor. İman ise; hem o şahıstaki her ferdin nur-u hayatıdır, hem girdiği alemin ziyasıdır."Lailahe illallah" ise, o nuru açar bir anahtardır.Hem insanda madem nefs, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar, çok vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. Hem, zahir-i şeriata muhalif düşen ve hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesinde te'sir eden kelimat ve harekat eksik olmuyor. Onun için her vakit, her saat, her gün tecdid-i imana bir ihtiyaç vardır. M.) (Osmanlıca'da yazılışı:tecdid-i iman)


Sizde içinde "Tecdidi İman" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler